INFORMACJA O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPRZEDAWCĘ

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, Jerzy Kołodziej – Prezes Zarządu, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU KOL-POL SP. Z O.O.  z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Alwerni, ul. Krasickiego 22, 32-566 Alwernia , dalej również jako Sprzedawca, informuje, że:

1. [Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?]

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jerzy Kołodziej – Prezes Zarządu prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PHU KOL-POL SP. Z O.O. z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Alwerni ul. Krasickiego 22, 32-566 Alwernia e-mail: biuro@kolpol.pl, telefon: 12 283 24 84. Administrator danych osobowych zachowuje należytą staranność w ochronie danych osobowych, przestrzegając technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych osobowych.

2. [W jakim celu Sprzedawca przetwarza Państwa dane osobowe?]

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu związanym z wykonaniem zawartej przez Strony umowy.
Powyższe oznacza, że Sprzedawca przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o:

  • wyrażoną przez Panią/Pana zgodę (np. w zakresie dobrowolnego podania kontaktowego numeru telefonu czy adresu e-mail) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO];
  • w związku z koniecznością wykonania umowy (np. w zakresie zapłaty wynagrodzenia) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO];
  • w związku z niezbędnością do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. w związku z koniecznością dokonania rozliczeń podatkowych i księgowych) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO];
  • w związku z niezbędnością do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią (np. w zakresie dochodzenia ewentualnych roszczeń) [na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO];

3. [Kto może być odbiorcą Państwa danych osobowych?]

W związku z realizacją umowy zawartej przez Strony Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe oraz podmiotom powiązanym z Administratorem. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

4. [Jak długo Sprzedawca może przetwarzać Państwa dane osobowe?]

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej wykonaniu wyłącznie przez czas wynikający z uzasadnionego interesu Sprzedawcy w zakresie obrony przed roszczeniami lub w zakresie dochodzenia potencjalnych roszczeń, jak również w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków podatkowo-księgowych przez czas wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących.

5. [Jakie prawa posiada Pani/Pan w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sprzedawcę?]
Posiada Pani/Pan:
prawo dostępu do treści swoich danych – składa się ono z następujących elementów: potwierdzenie/zaprzeczenie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, przekazanie zestawu informacji odpowiadających obowiązkowi informacyjnemu, udzielenie dostępu do danych, wydanie kopii danych;
prawo ich sprostowania – składa się z prawa do sprostowania danych nieprawidłowych oraz uzupełnienia danych niekompletnych;
prawo usunięcia (prawo do bycia zapomnianym) – polega na obowiązku usunięcia danych m.in. gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
prawo ograniczenia przetwarzania – sprowadza się do ustalenia ścieżki postępowania w sytuacjach spornych między Sprzedawcą a Panią/Panem, ale także w innych przypadkach, gdy ma w tym Pani/Pan interes;
prawo do przenoszenia danych – składa się z możliwości otrzymania przez Panią/Pana w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jego dotyczących, a następnie przesłania danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe;
prawo wniesienia sprzeciwu – prawo sprzeciwu skutkuje zakazem dalszego przetwarzania danych osobowych, jeśli podstawą prawną przetwarzania danych był prawnie uzasadniony interes. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
prawo do cofnięcia zgody – co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – z prawa do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie można skorzystać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy biuro@kolpol.pl

6. [Czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy?]

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia umowy.

7. [Czy Sprzedawca będzie przekazywał Państwa dane osobowe do państwa trzeciego?]

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

8. [Co może Pani/Pan zrobić w przypadku wątpliwości co do zgodnego z prawem przetwarzania danych przez Sprzedawcę?]

W sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy RODO posiada Pan/Pani prawo do wniesienie skargi do organu nadzorczego w Polsce – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. [Czy Państwa dane będą przetwarzane w formie profilowania?]

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały pierwotnie zebrane.